HR-genomlysning 

 

Genomlysning

När vi har nya kunder som på ett eller annat sätt har ett behov av hjälp med HR men som kanske inte till en början vet var behovet finns, brukar vi börja med att göra en genomlysning av HR-området. Detta med syftet att ta reda på vad som finns på plats och vad som fungerar bra, men också för att ta reda på vad som saknas och var det finns ett behov av förändring eller förbättring.

I genomlysningen börjar vi med att gå igenom vad företaget har på plats i dag när det kommer till anställningsformer, avtal, policyer, medarbetarhandbok, rutiner etc. och om de arbetsrättsliga lagarna följs. Utifrån nulägesanalysen tar vi fram rekommendationer och handlingsplan för vidare insatser.

Kartläggning

Syftet är att vi efter genomförd kartläggning ska utgöra ett HR-stöd där vi ger löpande avlastning, genomförande och rådgivning i arbetet. Vi åtgärdar då eventuella brister och arbetar fram det som saknas samtidigt som vi bygger vidare och utvecklar de bitar som är väl fungerande idag. Vi blir en affärsnära och långsiktig HR-partner som arbetar tillsammans med kunden i önskad omfattning.

Så här ser vår process ut för en genomlysning

Del 1

Gemensam uppstart och genomlysning.
Tillsammans går vi igenom och lär känna er verksamhet, mål, affärsplan, organisation, anställningsavtal etc. Vi inventerar ert nuvarande HR-arbete. För att få fram en bild av nuläget ställer vi också frågor om rutiner, policys, processer, avtal, försäkringar, dokumentation, kommunikationsvägar m.m. Då blir det tydligt vad som finns på plats, vad som saknas och hur önskeläget ser ut.

1. Uppstartsmöte och gemensam workshop: Tillsammans lägger vi grunden för er framtida HR-struktur. Ni berättar om bolagets mål, affärsplan, organisation etc. För att få fram en bild av nuläget ställer vi frågor om rutiner, policys, arbetssätt, processer, dokumentation, avtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönekartläggning, regelefterlevnad m.m. Vi utgår från HR-områdets processer: ATTRAHERA – REKRYTERA – UTVECKLA – BEHÅLLA – AVSLUTA. Det blir tydligt vad som finns på plats, vad som saknas och hur önskeläget ser ut.

2. Befintliga dokument tas fram: Ni tar fram de skriftliga dokument ni har inom HR-området. Vår HR-konsult går igenom dokumenten. Eventuellt genomförs intervjuer med nyckelmedarbetare.

3. Analysarbete: Competensumkonsulten genomför en nulägesanalys utifrån workshop, dokumentgenomgång och eventuella intervjuer. Vad finns på plats idag idag? Vad behövs här och nu och framöver? Detta kopplas till bolagets verksamhet och affärsmål.

4. Rekommendation: Utifrån nuläges- och behovsanalys tar Competensum fram förslag till handlingsplan, åtgärder och konsekvensanalys.

5. Workshop med presentation av analys och handlingsplan: Vi presenterar vår bild av ert nuläge och våra förslag till åtgärder och prioriteringar. Vi går igenom vad som är lagkrav och vad som är vår rekommendation. Gemensam diskussion om nästa steg. Fördelar och nackdelar med olika vägval. Vi börjar prioritera: Börja göra? Fortsätta göra? Sluta göra? Vi diskuterar tillsammans hur det löpande arbetet framåt bäst läggs upp.

Del 2

Prioriteringsordning och omfattning av löpande stöd genom HR-abonnemang.
Efter genomlysningen kommer vi tillsammans överens om olika områdens prioriteringsordning och om rimlig omfattning av abonnemanget. Kanske ska omfattningen vara större den första tiden för att snabbare få några prioriterade områden på plats? Eller så arbetar vi i jämn takt? Ni avgör vad som är bäst för er.

Varmt välkommen att höra av dig

 

Fyll i formuläret så hör jag av mig!