Utveckling av team och ledningsgrupp

Fungerande team är nyckeln
till framgångsrika organisationer

Team är många gånger den enhet i en organisation som är mest effektfullt och lönsamt att rikta utvecklingsinsatser mot.

Människor har alltid varit beroende av att göra saker tillsammans med andra. Behovet av avancerat kollektivt arbete har dock ökat i snabb takt. Det finns betydande kvalitetsskillnader i hur vi utnyttjar den gemensamma kunskap och kompetens som står till förfogande när vi ska lösa en uppgift. Det ställer höga krav på vår förmåga att samarbeta.

Viktiga framgångsfaktorer och fallgropar för team handlar om att ha ett gemensamt tydligt uppdrag och mål, ömsesidigt beroende, tydliga roller och regelbunden gemensam reflektion. Psykologisk trygghet, tillit och transparens är idag hygienfaktorer för att nå hela vägen eller kanske för att överhuvudtaget finnas med i matchen.

Skapa kollektivt intelligenta team

Competensums motto är ”kompetens gör skillnad”. Detta sker dock inte per automatik. Vi vill medverka till att skapa förutsättningar för att individer, grupper och organisationer ska kunna utveckla och använda sin kompetens på riktigt, långsiktigt, hållbart och effektivt.

Utvecklingsinsatser för team

Vi är experter på processledning och att jobba med utveckling av team. Tillsammans med er som är experter på er egen verksamhet utvecklar vi teamet genom att se över att ni har de viktigaste framgångsfaktorerna på plats. Varje grupp är unik och har olika förutsättningar och uppdrag. Vi skräddarsyr därför alltid upplägget för att anpassa till era behov.

Tillsammans ser vi möjligheter och utvecklingsbehov, tar de lågt hängande frukterna först, bygger vidare på det ni redan är bra på och tar steg för steg mot den organisation ni vill skapa, för att blomstra idag och finnas med imorgon.

k

Utveckla ledningsgrupp – en insats som har effekt för hela organisationen

Ledningsgruppens funktion har stark påverkan på många olika delar i en verksamhet. Det finns forskning som visar att ledningsgruppers prestationer och samarbete påverkar medarbetares och chefers prestation, motivation och hälsa. Det påverkar även kvaliteten på produkter och tjänster och bolagets totala konkurrenskraft.

Det är vanligt att ledningsgruppens möten används för att rapportera varje enhets aktiviteter och driva varje ledares frågor och position, istället för att ledningsgruppen jobbar strategiskt tillsammans för att utveckla organisationen och nå de gemensamma målen.

I en ledningsgrupp är det extra viktigt att definiera gruppens gemensamma syfte och komma ihåg att det är inte är detsamma som varje enskild ledares uppdrag.

Väl fungerande ledningsgrupper har precis som alla fungerande team, ett tydligt och gemensamt syfte och tydliga roller. Man utvecklar regelbundet sin förmåga att samarbeta och skapar en miljö där medarbetare trivs, lär, presterar och mår bra. Det här är områden vi fokuserar på i utvecklingsinsatser för ledningsgrupper.

Så jobbar vi

Competensum har mångårig erfarenhet av samarbeten med näringsliv och organisationer. Det har gett oss nya perspektiv, och möjlighet att lära av goda exempel, som kan vi ha nytta av tillsammans med er. Vi kommer in med det utifrån-perspektiv ni behöver och utmanar invanda tankemönster och handlingssätt, alltid med tillsammans-perspektivet i fokus och ett stort intresse för att lära känna just er organisation.

Verktyg i vår verktygslåda

När vi designar utvecklingsinsatser för team utgår vi ofta från något av följande verktyg. Verktygen hjälper gruppen att få syn på hur de fungerar och är en utgångspunkt för gemensamma reflektioner.

Team Pro Inventory

Kartläggning med TPI (Team Pro Inventory). En strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål, upprättande av handlingsplan för att utveckla samarbetet.

Fokusprofilen

Vi har under många år använt Garudas Fokusprofil som verktyg för analys och utveckling av individers och gruppers kommunikation.

FokusProfilen utgår ifrån antagandet att det finns fyra olika arbetsområden som måste täckas för att en verksamhet ska fungera optimalt över tid. Som individ kan man ha mer eller mindre fokus på dessa fyra olika områden. Att kartlägga och reflektera över egna behov och arbeta med självinsikt är ett viktigt steg för hållbar arbetsprestation, vidareutveckling, hälsa i arbetslivet och inte minst för att kunna utveckla goda relationer och samarbeta väl i grupp.

Profilen fungerar som underlag för reflektion och samtal och ger ett gemensamt språk och förståelse för varandras olikheter. Människors förmåga att arbeta och lära tillsammans är beroende av hur deras relationer ser ut.

Genom att använda Fokusmodellen kan vi utforska vilka styrkor och utmaningar som olika grupper har, för att arbeta med att förbättra kommunikation, samarbete och välmående.

Så säger några av våra kunder

Med Evas professionella approach och stora engagemang får hon individer och grupper att utvecklas och skapar förbättrad kommunikation och samarbete mellan individer. Det känns tryggt att lämna uppdrag till henne då hon alltid levererar med hög kvalitet. Jag uppskattar också mycket erfarenhetsutbyte och idédiskussioner där Eva frikostigt bjuder på sin kompetens och sina kloka tankar och idéer.

Nicole Videve, Garuda

Carinas insatser har skapat förändrat beteende och medvetenhet kring oss själva och andra. Det har givit oss en mognad och en större förståelse för – hur uppfattas jag? Hur har vi det tillsammans? Det har i blivit ett konkret verktyg för våra ledare att jobba med i sina team. Vi vågar dela, berätta, fela och göra misstag. Lära och göra om! Genom Carina har en öppenhet och tillit i vår grupp skapats. Bättre utbildningsledare får man leta efter!

Josefin Schönström, Zmarta Group Academy

Samtal som stöttar HR-arbetet

 

Här är några exempel på samtal som vi kan gå in och hålla i er verksamhet. Fördelen med att en extern person håller i samtalen är att medarbetaren kan vara helt öppen. Det är dessutom en avlastning för HR eller chefer. Om ni istället vill stötta era chefer att hålla samtalen kan vi ge tips, frågebatteri och träning inför samtalen.

Stanna-och exitsamtal

Djupintervjuer med personer som
jobbar hos er eller är påväg att sluta. Samtalen kan ge svar som
inte kommer fram i medarbetarundersökningen och ger insikter om vad ni gör bra som arbetsgivare och vad det är som gör att talanger väljer att sluta.

 

Ett samtal som förbereder utvecklingsamtalet

För arbetsgivare som vill ha extra
effektiva utvecklingssamtal. Erbjud
era anställda möjlighet till ett
coachsamtal som förberedelse för utvecklingssmtalet, för att reda ut tankarna, tydliggöra var som är viktigt,
vad som skaver, framgångar,
behov och förslag

 

Vill du bli chef-samtal

Det är inte ovanligt att personer som
är kompetenta inom sitt område och
får en chefsroll för första gången, efter
ett tag upptäcker att de inte vill vara chefer. Det här samtalet är en chans
att själv utforska om man på djupet vill kliva in i ett ledarskap.

 

Tveka inte att höra av dig

Vill du veta mer ? Vi sätter oss gärna ner med er för att diskutera vad som är rätt för er organisation.

Fyll i formuläret så hör jag av mig!