Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad betyder det?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och även följa upp det som sker i verksamheten för att olycksfall och ohälsa ska förebyggas. Genom att göra detta kan en tillfredsställande arbetsmiljö upprätthållas. Arbetet ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och omfattar sociala, fysiska samt psykologiska förhållanden. Det ska finnas rutiner som beskriver hur organisationen bedriver arbetet med arbetsmiljön samt en arbetsmiljöpolicy. Denna policy ska beskriva hur en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås och hur arbetsförhållandena i organisationen ska vara för att olycka eller ohälsa ska undvikas. Denna information ska vara skriftlig vid fler än tio arbetstagare i organisationen.

Arbetsgivare och arbetstagare

Enligt föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även arbetsgivaren fördela uppgifterna så att arbetstagare får vara delaktiga i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska också se till att dessa personer har de befogenheter och hjälpmedel som krävs. Det är även arbetsgivarens ansvar att se till att de har tillräckligt med kunskap om regler gällande arbetsmiljön, åtgärder för att förebygga olycksfall samt ohälsa och vilka arbetsförhållanden som ger en arbetsmiljö som är tillfredsställande. Arbetstagaren ska också få kunskap om vilka sociala, fysiska och psykologiska förhållanden som kan innebära risker för olycksfall och ohälsa. Denna uppgiftsfördelning mellan arbetstagarna ska också dokumenteras skriftligt vid mer än tio anställda i organisationen.

Återkommande arbete

På regelbunden basis ska arbetsgivaren undersöka om det finns några risker för att någon skadas eller drabbas av ohälsa. Om arbetsgivaren gör ändringar i arbetet ska arbetsgivaren även göra en bedömning om ändringarna också medför någon risk som i så fall behöver åtgärdas. Detta ska dokumenteras skriftligt. Om kunskap saknas inom organisationen för att utföra detta arbete ska hjälp anlitas genom företagshälsovård eller annan professionell hjälp utifrån organisation.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet

9

Undersök arbetsmiljön.

9

Utred olyckor, ohälsa och tillbud.

9

Bedöm riskerna och åtgärda dem.

9

Skriv en handlingsplan och till sist kontrollera åtgärderna.

Arbetet görs genom att man i organisationen samarbetar, skapar rutiner, fördelar uppgifterna, skaffar kunskap, tar fram en policy och följer upp den varje år.

Varmt välkommen att höra av dig

 

Fyll i formuläret så hör jag av mig!