Vad gäller vid distansarbete?

Vad är det som gäller vid distansarbete?

Under de senaste 20 åren har det svenska samhället genomgått förändringar som har påverkat arbetsmarknaden. Idag definieras begreppet arbetsplats som en miljö där ett arbete kan utföras och behöver därmed inte längre vara på ett kontor. Genom en kombination av digitaliseringen av samhället och covid-19-pandemin har fler människor börjat arbeta hemifrån. Av många upplevs arbete hemifrån som något positivt då det skapar flexibilitet och mer tid åt familj och vänner. Att arbeta hemifrån är dock inte problemfritt då det kan påverka arbetsmiljön och det kan skapa en viss isolation. Det har väckt frågor om hur framtidens arbetsplats kommer se ut och hur en god arbetsmiljö ska säkerställas när det inte längre rör sig om en specifik arbetsplats.

Vem ansvarar för arbetsmiljön vid distansarbete?

Idag är regleringen för hem- och distansarbete inte särskilt omfattande. Arbetstagarorganisationer undviker att ställa för höga krav på arbetsgivaren för att man vill undvika att arbetsgivaren tar bort alternativet för arbetsformen, vilket skedde på 1990-talet. Däremot lämnar den vaga regleringen på området ett stort ansvar till arbetsgivarna att ta fram egna riktlinjer och avtal när så önskas. Det skapar en ovisshet hos arbetstagarna när de ska arbeta hemifrån under pandemin, utan att veta vad de faktiskt har för rättigheter.

Det rättsliga läget ur arbetsmiljösynpunkt förändras när man arbetar hemifrån eftersom arbetsgivarens insyn i arbetsmiljön blir begränsad. Arbetsgivaren kan inte se arbetstagarens fysiska arbetsplats och kan inte heller ställa krav på att få se den. Det ställer högre krav på arbetsgivaren vid hem- och distansarbete för att tillgodose en god arbetsmiljö. Det blir samtidigt en förskjutning i arbetsmiljöansvaret till arbetstagaren eftersom samverkan blir av oerhörd vikt. Vid hem- och distansarbete är det arbetstagaren som har insyn i sin arbetsmiljö och måste därav också meddela arbetsgivaren om det finns risker i arbetsmiljön, på ett annat sätt jämfört med om hen arbetat på ordinarie arbetsplats.

Källor och mer information 

Rebecca Hylander

Rebecca Hylander

HR-praktikant på Competensum