Lönekompetens som konkurrensfaktor

Sedan 2014 har vi på Competensum jobbat med lönehantering, företag outsourcar hela sin lönehantering till oss. De senaste åren har vi sett hur branschen och lönerollen är i förändring. Här vill jag dela med mig av några av de förändringar vi har sett och ge några tips kring hur ni som arbetsgivare kan tänka kring lönekompetens. 

Lön är oftast en av företagets största kostnader. Lön är kopplat till företagets viktigaste resurs, medarbetarna, och kan ha stor inverkan på både den anställde och företaget. Precis som annan kompetens i organisationen är ”rätt” lönekompetens av största vikt för att driva affären i rätt riktning. Löneavdelningen ska förse ledningen med beslutsunderlag och hantera företagets arbetsgivarerbjudande, som inte enbart är lön utan också förmåner, pensioner och försäkringar etc.

Under framför allt det sista decenniet har det blivit allt mer uppenbart att lön handlar om så mycket mer än att enbart betala ut rätt lön i rätt tid. Rollen kräver både djup och bred kompetens och den har blivit allt mer komplex.
 

Från administrativ till konsultativ

Tidigare var rollen som lönehanterare framför allt administrativ. Idag lever vi i en snabbt föränderlig värld, där vi behöver hantera nya situationer och snabbt ställa om. Pandemin har verkligen visat prov på just detta, hantering av korttidspermitteringar är ett aktuellt exempel.

För den som arbetar med lön pågår en stor förändring och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var för tio år sedan. Förståelsen för löneprocessen och den kunskap som det kräver blir allt viktigare, samtidigt som rollen blir alltmer konsultativ.

Den moderna löneprocessen med komplexa lagar, kollektivavtal och regler och automatisering ställer ännu större krav på lönerollen. Våra lönekonsulter på Competensum ställs ständigt inför nya utmaningar när våra kunders verksamheter förändras i allt snabbare takt.

9

Precis som annan kompetens i organisationen är rätt lönekompetens av största vikt för att driva affären i rätt riktning.

Lönekonsult, lönespecialist eller löneadministratör?

Kärt barn har många namn och de olika benämningarna för lönerollen är många. Lönekonsult är ganska ”talande” för hur lönerollen ser ut idag – oavsett om man jobbar med lön internt i företaget eller i en verksamhet som vår som jobbar med outsourcing av lönehantering. Lönerollen innebär att man är lite som en ”spindel i nätet”, en koordinator mellan ledning, HR, Ekonomi, chefer och medarbetare.

Lönekonsulten ska inte bara se till att lönen blir korrekt utan ska också kunna förklara och kommunicera, ha helhetsförståelse, konsekvenstänk och förstå vad lönen innebär för den enskilda medarbetaren och för företaget. Lönekonsulten måste förstå verksamheten och de villkor som gäller, ha förmåga att arbeta konsultativt och proaktivt, kunna planera för vad som kan hända och driva löneprocessen framåt.

Sedan 2014 kan man som lönekonsult bli auktoriserad via SRF. Auktorisation tydliggör den kompetens som krävs av yrkesrollen. Det är en kvalitetsstämpel som står för att man har rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering i löneprocessens alla delar. För att behålla sin en gång erhållna auktorisation ställs krav på ständig kompetensutveckling. När ni ska anställa eller anlita en lönekonsult är det därför bra att söka efter en person som är auktoriserad.

9

Lönekonsulten måste förstå verksamheten och de villkor som gäller och ha förmåga att arbeta konsultativt och proaktivt.

Lön som en del av HR eller ekonomiavdelningen?

Lön är ofta företagets största kostnad och har traditionellt ofta kopplats till ekonomiavdelningen. Det betyder dock inte att den som jobbar med ekonomi kan lön. Ekonomi kräver viss kompetens och Lön kräver en annan. Lönehantering är för oss på Competensum en självklar del av HR, företagets lönekostnader grundar sig i kollektivavtal, anställningsvillkor, förmåner, pensioner och försäkringar, lönesättning etc. Lön förser dock ekonomi med underlag och behöver därför samverka och jobba tvärfunktionellt med ekonomi.

I takt med automatisering av löneprocessen frigörs tid för den som jobbar med lön. Tid som istället kan användas till att analysera data och ta fram statistik, prognoser och beslutsunderlag som rör anställda, t.ex. personalkostnader, sjukfrånvaro, personalomsättning.

 

Ta hand om den mest affärskritiska tillgången

Det är människorna i organisationen som skapar resultatet. Samtidigt är medarbetarna ofta den största kostnaden. En konkurrenskraftig organisation är avgörande för att nå affärsmålen och innefattar också lönehanteringen. Med rätt lönekompetens skapar vi förutsättningar.

 

Ann-Sofi Aru

Operativ styrelseordförande
ann-sofi.aru@competensum.se

” Jag brinner för att se människor utvecklas och är övertygad om att det just människorna och deras kompetens som skapar framgångsrika organisationer. HR och kompetens behöver därför vara en självklar del av affärsstrategin och högst upp på agendan, både i våra ledningsgrupper och styrelser.” 

Ann-Sofi Aru

VD på Competensum
ann-sofi.aru@competensum.se

”Jag brinner för att se människor utvecklas och är övertygad om att det just människorna och deras kompetens som skapar framgångsrika organisationer. HR och kompetens behöver därför vara en självklar del av affärsstrategin och högst upp på agendan, både i våra ledningsgrupper och styrelser.”